لزوم استفاده از ابزارهای جدید دیجیتال مارکتینگ

سید حمیدرضا عظیمی مشاور دیجیتال مارکتینگ در سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و در سخنرانی خود به اهمیت نوآوری در دیجیتال مارکتینگ و بهره گیری از ابزارهای جدید در این فضا اشاره کرد.
https://hamidazimi.ir