فلزیاب تصویری آنالیز و فهم تصاویر

در فلزیاب تصویری تنظیمات و فیلتر و انالیز از عوامل مهم و تاثیر گذار در مشخص کردن هدف اصلی در صحنه کار میباشد و اپراتور فلزیاب علاوه بر توانایی خود باید سیستمی را که توانایی جداسازی و تفکیک فلزات مختلف را داشته باشد در اختیار داشته باشد و تنها فلزیاب هایی که توانایی جداسازی فلزات مختلف را دارا هستند سیستم های فلزیاب فرکانسی با تنظیمات ادیت و ترشهولد سطح و حجم هستند.