فلزیاب فرکانس ساکن در تجمع بار الکتریکی

فرکانس ساکن در وضعیت تجمع بار الکتریکی اطراف فلز در شرایط پتانسیل و استاتیک مربوط به ان هدف یا فلز قرار گرفته و با انتشار جریان علائم یا سیگنال یا جایجائی ذرات انرژی از سیستم رادار یا فلزیاب از حالت ساکن به حالت حرکتی یا جنبشی در امده و به سمت منبع منتشر کننده تشعشع یا انرژی یا فرکانس باز میگردد و فلزیاب انتنی فرکانسی تفکیک دار یا ردیاب فرکانسی تفکیک دار یا فلزیاب تصویری تفکیک دار به ان هدف یا فلز تعیین شده در تنظیمات تفکیک DISCRIMIATION واکنش نشان داده