جوف الصخر

بیش از یک سال پیش منطقه جوف الصخر دست داعش بود و هر سال تعداد زیادی از زائران امام حسین (ع) موقع عبور از این منطقه به دست تکفیریها کشته میشدند. جرف الصخر منطقهای در جنوب غرب بغداد پایتخت عراق قرار گرفته است و حدودا ده کیلومتر با کربلای معلی فاصله دارد. راکتهای داعشیها به کربلا میرسید. و... - ماجد نیسی مستندسازی است که لحظات آزاد سازی منطقه مهم جرف الصخر را در سال 1394 ثبت کرده است. - https://Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66