دستگاه حضور غیاب اثر انگشتی و تشخیص چهره و کارتی

یک سیستم جامع حضور و غیاب با ثبت زمان ورود و خروج افراد و صدور مجوز تردد از درب ها برای آن ها ، می تواند مدیران را برای نظارت موفق و کم هزینه بر روی کارمندان خود یاری نماید. برای این منظور از یک دستگاه سخت افزاری ( ساعت حضور و غیاب ) و اتوماسیون نرم افزاری حضور و غیاب استفاده می گردد بدین ترتیب یک کارمند با مراجعه به دستگاه ساعت زنی ، رویدادهای ترددی خود را ثبت می کند. سپس با تعریف هایی که برای زمان ورود و خروج ، شیفت های کاری ، ماموریت ها و مرخصی ها و ... انجام داده ایم و با تعریف و اعمال قوانین محاسباتی مربوط به مجموعه مدیریتی خود خواهیم توانست مدت زمان حضور ، کسر کار ، ماموریت ، مرخصی و ... را استخراج نماییم. در پایان هر ماه با استفاده از اطلاعات بدست آمده ، محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان براحتی انجام می پذیرد.

روش های ثبت الکترونیکی ساعت ورود و خروج و رویداد های ترددی در چهار دسته تشخیص چهره ، تشخیص اثر انگشت ، تشخیص کارت هوشمند و استفاده از رمز عبور تقسیم می شوند.

دستگاه های هوشمند حضور و غیاب شرکت توتکو با قابلیت شناسایی اتوماتیک افراد با روش های مذکور و یا ترکیب این روش ها با یکدیگر توانسته است با کیفیت و قیمت مناسب خود ، مدیران را در تحقق اهداف خود یاری نمایند و در کنترل تردد هوشمند سازمان ها ، ادارات و شرکت ها نقس بسزایی داشته باشند.

اطلاعات فنی و نحوه عملکرد دستگاه های ساعت زنی هوشمند شرکت توتکو در دسته بندی های مجزا در سایت سامانه های هوشمند توتکو قابل مشاهده می باشند.

لیست کامل دستگاه حضور غیاب :

http://www.tootco.net/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8.html/?mode=grid