شلوغی بیش از حد جمعیت در بازار تهران

بازار تهران در روز‌هایی که کرونا بیش از پیش شیوع پیدا کرده، شاهد جمعیت شگفت آوری است.