تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تئوری تئوکراسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران---
https://download-thesis.com/product/%d8%aa%d8%a6%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%a6%d9%88%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3/