تیزر اتاق فرار طغیان از مجموعه Elf Escape

در این قسمت می توانید تیزر اتاق فرار طغیان از مجموعه Elf Escape را مشاهده نمایید.
برای اطلاعات بیشتر در خصوص "اتاق فرار طغیان" به صفحه این بازی در مجله اتاق فرار مراجعه کنید.