مستند خاندان ها 4 - گرگهای خالدار

فصل اول مستند Dynasties 2018 – خاندان ها - ق 4 - گرگهای خالدار - رهبر گروه بزرگی از گرگ های رنگ شده رفته رفته در حال پیر شدن است. او دیگر کم کم قدرتش را برای حفظ صلح در گروه از دست می دهد. او در نهایت با یکی از گرگ های گله وارد نبردی می شود و گرگ دیگر قصد دارد که سلسله این رهبر را برای همیشه به زیر بکشد.. - https://Gap.im/khelqat - https://eitaa.com/khelqat