جراحی تومور هیپوفیز بزرگ

جراحی تومور هیپوفیز بزرگ، این جراحی رایج ترین روش برای از بین بردن تومورهای هیپوفیز است