مونتاژ در نرم افزار solidworks قطعه 2

http://e-asplus.ir/swm2004dma/ در این فصل ما در محیط Assembly به شما آموزش مونتاژ و دمونتاژ قطعات را براساس معیارهای مکانیکی آموزش می دهیم تا بتوانید یک مجموعه و سیستم را که از قطعات مجزا تشکیل شده با یکدیگر همگام و مچ کنید.