فعالیت های با اثربخشی بیشتر در بازاریابی و پاسخ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک )

آیدین افشار (وب سایت : aidinafshar.ir ، اینستاگرام : aidinafshar.ir )
مدرس و مشاور اجایل مارکتینگ و توسعۀ فردی

اجایل مارکتینگ - مارکتینگ - اجایل - اسکرام - کسب و کار - توسعه فردی - آیدین افشار - مدرس - مشاور - مربی -بازاریابی - بازاریابی چابک - چابک