کیفیت نرم افزار موبایلی فلزیاب های تصویری

یک دنیا فلزیاب یا یک شهر فلزیاب از انواع نقشه مدارفلزیاب برای ساخت کیت فلزیاب یا ساخت برد فلزیاب در کتاب ها و اینترنت و شبکه اجتماعی وجود دارد که این اطلاعات فلزیاب برای ساخت فلزیاب یا فلزیاب دست ساز یا فلزیاب دستی نیزاز نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا انواع فلزیاب ولتاژ القائی یا فلزیاب مغناطیسی میباشد

کیت فلزیاب یا طلایاب که به این صورت در اختیار عام قرار میگیرد توان بالای در تفکیک و تشخیص یا پیدا نمودن اهداف در عمق زیاد با عدد VDI ندارد