آیا پکیج های امتحان های تشریحی را تهیه کنیم؟

در این جلسه به چهارمین جلسه از سلسله جلسات پرسش های متداول با عنوان درستی در تهیه پکیج های امتحان های تشریحی برای پایه های نهم ،دهم ،یازدهم و حتی دوازدهم توسط استاد افشار پرداخته می شود.