داستان دیدار

هنگامی که کسب و کارها رشد می کنند، دیگر به یاد آوردن نام مشتریان و برقراری ارتباط با آنها کار آسانی نیست. درصورتی که در دنیای امروز ارتباط با مشتریان از اهمیت بسیاری برخوردار است. به این منظور استفاده از نرم افزار سی آر ام دیدار بهترین راه برای مدیریت ارتباط با مشتریان محسوب می شود.
#من_با_دیدار_بیشتر_میفروشم