برنامه ای بنویسید که ۲ ماتریس ۲ در ۳ و ۳ در ۴را از کاربر دریافت نماید و آن ۲ ماتریس را در هم ضرب نموده و در خروجی به شکل ماتریس نمایش دهد.| دانلود

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/kfyJH)