جوله

«جوله» مستندی است که درباره سختی های نبرد در استان کردستان، جایی که گروه های تروریستی ضد انقلاب به تحریک دشمنان حامی رژیم بعث عراق بودند و در مقابل گروهی از مردان و زنان با غیرت کرد، به مقابله با آنها برخاستند.- https://Gap.im/jahad66 - https://eitaa.com/jahad66