پادکست عکاسی صادکست 18 | اول آموزش سپس خرید دوربین

توی پادکست عکاسی صادکست قسمت 18 در مورد یک اشتباه بزرگ توی عکاسی صحبت کردم. اینکه خیلی از ما فکر میکنیم برای یاد گرفتن عکاسی باید اول دوربین بخریم و بعد روی دوربین تمرین کنیم تا عکاسی یاد بگیریم.
در صورتی که موضوع دقیقا برعکس هست. ما باید اول آموزش ببینیم و بعد از اینکه به صورت تئوری عکاسی رو یاد گرفتیم تازه میتونیم بریم دوربین بخریم.

https://rezasadeghi.net/saadcast-18/