دعاوی الزام به سند رسمی بین خریدار و فروشنده

دعاوی الزام به سند رسمی بین خریدار و فروشنده
لازم به ذکر است که امروز قرار است به دعاوی الزام به سند رسمی بین خریدار و فروشنده بپردازیم و به سوالات شما بپردازیم. سوال این جا است که اگر تاریخ تنظیم سند در مباهی نامه قید نشده باشد آیا می شود تقاضا به الزام داد؟ در پاسخ باید خدمتتان عرض کنیم که باید تاریخ دقیق سند در مباهی نامه قید شود اما اگر ذکر نشده باشد با تنظیم دادخواست از طریق دادگاه فروشنده را ملزم می کنیم در تاریخ مشخصی تنظیم سند را انجام بدهد. اگر فروشنده متواری باشد و در تاریخ مقرر برای سند اقدام نکند تکلیف خریدار چه می شود؟ در این صورت پس از صدور رای و طی مراحل قانونی در اسناد رسمی نماینده دادگاه سند را به اسم خریدار منتقل می کند. سوال بعد این است که در صورتی که هیچ مباهی نامه ای تنظیم نشده باشد آیا امکان تنظیم الزام به سند هست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوئیم که در صورت تنظیم نشدن مباهی نامه و قرار داد در صورت تنظیم نشدن مباهی نامه و قرار داد اگر خریدار بتواند وقوع معامله را ثابت کند و رای دادگاه را بگیرد می تواند الزام به سند را بخواهد در غیر این صورت خریدار نمی تواند فروشنده را ملزم به سند کند.
منبع: https://hamyanedalat.com/attorney-required-to-prepare-a-formal-document/