شرایط بخشودگی غیبت سربازی

بر اساس قوانین کشور عزیزمان ایران، تمامی افرادی که به سن قانونی برسند و تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند، مشمول خدمت سربازی می شوند.
متناسب با نوع و زمان غیبت، برخی شرایط و ضوابط و قوانین مشمول افراد غایب می شود.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%88%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/