مصاحبه با تعدادی از کشاورزان دررابطه با استفاده از محصولات فرتی نرس(پایلوت)

مصاحبه با کشاورزان آقایان راهوین،کیانت و صباح دررابطه با استفاده از محصول ضدشوری خاک و آب در شهرستان زرین دشت-بخش خسویه-روستای دروا