بازدید آیت الله رییسی از «سی سخت»

بازدید آیت الله رییسی از خانه‌های ویران شده در زلزله «سی سخت»