راهنمای تصویری مودم FD i40 b1

توضیحات و معرفی همراه راهنمایی برای مودم خوش قیمت همراه کارایی با در ایران .این مودم در محل هایی مرزی و مسابه هم میتواند پشتیبانی رو درست انجام دهد
با توجه به اینکه پاسخ نظرات در این کلیپ ممکن نیست لطف سوالات خود را در ادرس زیر مطرح کنید
http://pfathi.ir/