مهندسی منازعات 5

اندیشکده یقین -◄ دکتر حسن عباسی -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه کرامت -◄ جلسه 101 -◄ مهندسی منازعات 5 -◄ -86/12/2 -◄ https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66