خشم یک رفتار مفید است

هنگامی که شما عصبانی هستید، مدیریت خشم بسیار مهم است زیرا هورمون استرس به بدن شما کشیده می شود و بخشی از مغز را درگیر می کند.

بسته به آموزش شما ممکن است فرار کنید و پنهان یا انکارش کنید که در دسته اختلالات روانی مهم می باشد.

با این حال، واکنش ناخودآگاه به خشم از دوران کودکی به شما نمی رسد.

در این مقاله، هفت چیز که شما باید در مورد خشم بدانید نگارش شده است.

این روزها ممکن است از این نوع دستورات مطلع نشوید، اما حرف هایی که والدین در طول دوران کودکی به شما گفته اند، هنوز فراموش تان نشده اند.