سرباز معلم چیست؟

اغلب افراد به دنبال راه هایی برای معافیت از سربازی هستند اما به دلیل کم بودن این روش ها، امکان معافیت برای همه اشخاص وجود ندارد. به غیر از آن، معافیت ها نیاز به شرایط ویژه ای دارند که در همه افراد وجود ندارد.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85/