شرح زیارت اربعین 7

« شرح زیارت اربعین » - استاد رائفی پور - جلسه هفتم - مسیر پیاده روی اربعین ، موکب مصاف ،عمود ١٠٧٠ - 7 آبان 97 ، https://Gap.im/velayt66 - https://eitaa.com/velayat66