نحوه محاسبه غیبت سربازی و مجازات آن

غیبت سربازی یکی از شرایطی است که بسیاری از مشمولین خدمت وظیفه عمومی در آن به سر می برند. در واقع هر فرد ذکوری که به سن ۱۹ سالگی رسیده و ۱۸ سال آن تمام شده است مشمول خدمت وظیفه عمومی می شود .

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%da%86%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%ba%db%8c%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d9%86%d8%af/