زولفونه ناز ایله هردم او پری شانه چکر کونلومو بند ادیب او زولف پریشانه چکر (علی آقا واحد)

زولفونه ناز ایله هردم او پری شانه چکر
کونلومو بند ادیب او زولف پریشانه چکر
(علی آقا واحد)