فیلم فصل ششم ریاضی دهم تجربی

در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل ششم ریاضی دهم تجربی آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی دهم تجربی در سایت عینکی به ادرس
http://yon.ir/JiptG