مکالمه انگلیسی درباره انگلیسی در سفر - برای مسافرت و تعطیلات انگلیسی را بیاموزید

در یوتیوب چرخی می زدم در مورد اصطلاحات انگلیسی در سفر تا این که این مکالمه را در مورد انگلیسی در سفر پیدا کردم.
یادیگری جملات کاربردی در انگلیسی در سفر خیلی می تواند سطح یادگیری انگلیسی ما را تقویت کند.
اگر می خواهید جملات کاربردی انگلیسی در سفر را حرفه ای بیاموزید سری به این صفحه بزنید:
https://tilmaj.com/academy/%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%81%d8%b1/

در این صفحه انگلیسی در سفر را خیلی حرفه ای و ساختار یافته آموزش داده ایم.