افتخار و فروتنی شی جین پینگ در خصوص تاریخ چین

ایوان گزی سولیس باستان شناس و رئیس پیشین موزه ملی پرو در خصوص دیدگاههای رئیس جمهور چین می گوید: رئیس جمهور شی جین پینگ مطالعه عمیقی از تاریخ چین دارد. وقتی که او با افتخار تاریخ چین را برای دیگران معرفی می‌کند، دیگران فروتنی او را احساس می کنند.
وقتی که درباره تمدن و تاریخ پرو صحبت می کند، استدلال ها و داده‌های نقل شده وی مرا شگفت زده کرد که این‌ها بخشی از سخنرانی رهبر یک کشور دیگر درباره پرو است. او شخصیت وارسته دارد و سرشار از مهر و محبت است.