برایت زندگی فکر و خیال بهتری دارد: شاعر حسن توکلی با صدای علی محمدی

برایت زندگی فکر و خیال بهتری دارد
برو گاهی نباشی حس و حال بهتری دارد

به چشمت دود خواهد رفت اما یاد می گیری
که هیزم هرچه محکمتر ، زغال بهتری دارد

به دنیا اعتمادی نیست با این ظاهر زیبا
همیشه مار سمّی خط و خال بهتری دارد

چه فرقی بین پاییز و بهارش دیده همسایه
که باور میکند امسال ، سال بهتری دارد

بیابانها نمی دانند حال باغبان ها را
دلش خون است هرکس پرتقال بهتری دارد

کنارم مینشینی اتفاق خوب می افتد
تو نیت میکنی هربار ، فال بهتری دارد

همین امروز و فردا میروی من خاطرم جمع است
برایت زندگی فکر و خیال بهتری دارد...


حسن توکلی