صدور سنگین ترین رای تاریخ علیه فدراسیون فوتبال

خبر هولناک سال -محکومیت ایران در پرونده ویلموتس
166 میلیارد تومان به ویلموتس باختیم!
فدراسیون فوتبال ایران به پرداخت جریمه سنگین به مارک ویلموتس محکوم شد.