خداحافظی فرهاد مجیدی با بازیکنان تیم استقلال

خداحافظی فرهاد مجیدی با بازیکنان استقلال بعد از دیدار فینال