واکسن ایرانی کرونا چه شد

رئیس انستیتو پاستور توضیحاتی را درباره واکسن کرونا عنوان کرد.
رئیس انستیتو پاستور: واکسن ایرانی کرونا مرحله آزمایش حیوانی را رد کرد