ميزان موي سر سربازی

آیین نامه موی سر سربازان یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر با تغییراتی همراه بوده است و میزان کوتاهی موی سر سربازان را مشخص میکند. یکی از مشخصه های بارز سربازان برای همه ی افراد جامعه کوتاهی موی سر این افراد میباشد که به دلایل مختلفی از جمله رعایت بهداشت فردی و افزایش انضباط اعمال میشود.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%84%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%85%d9%88%db%8c-%d8%b3%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87/