متولدین مهر ماه را بشناسیم !

متولدین مهر در سنین 8 و 24 و 37 سالگی با حوادثی روبه رو میشوند اگر از این سنین عبور کنند تا 60 و گاهی تا 80 میرسند.
متولدین مهر از قدرت ذهنی بالایی برخوردار هستند.
انسانهای خون گرم و از سنگدلی بیزار هستند.
اگر شما متولد مهر ماه هستید یا اطرافیان شما متولد این ماه از سال هستند ویدیو را مشاهده کنید تا شناخت عمیقتری از متولدین ماه مهر بدست بیاورید .