نرم افزار فلزیاب تصویری طبق اصول رادار

نرم افزار فلزیاب تصویری طبق اصول رادار
نرم افزار فلزیاب تصویری طبق اصول رادار طراحی گردیده و فقط میتواند برروی فلزیاب تصویری که مدار ان طبق اصول رادار طراحی گردیده است درست عمل نماید که هیچکدام این دستگاه ها از نوع مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری یا پالسی تصویری که بعنوان فلزیاب تصویری یا گنج یاب تصویری ارائه میگردد فلزیاب تصویری واقعی نمی باشد و تنظیمات نرم افزار و مدار اصلی فلزیاب تصویری در این دسته دستگاه ها که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد قابل تغییر و تنظیمات با انالیز یا فیلتر طبق اصول رادار نمی باشد و تصاویر این دسته دستگاه ها دارای شرایط تشخیص نمی باشد.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34