وقتی یک فیل ،عصبانی شود!.

یک فیل نر بالغ ، نزدیک به ۶ تُن
(۶/۰۰۰ کیلوگرم ) ، وزن دارد ، و قدرت او را ،
برابر با قدرت ۴۰ مرد ، ذکر کرده اند .