فیلم The Curse of Audrey Earnshaw 2020 نفرین آدری ارنشاو با زیرنویس فارسی

خلاصه:
فیلم نفرین آدری ارنشاو (The Curse of Audrey Earnshaw) جامعه ای متدین و مبتلا به طاعون توسط یک زن جوان زیبا و نیروهای جادوگری ، جادوی سیاه و جن زدگی از بین می رود.