دما تا پایان هفته کاهشی است

بارش باران در برخی مناطق کشور؛ دما تا پایان هفته کاهشی است