رودخانه زاینده رود وقتی که زیر سنگ دنبال اب میگردی اما میبینی اون روبرو اب هست

مربوط به تابستان سال 1396