سکونت در فضا - The Universe ۲ - ۱۳

مجموعه مستند کیهان ( جهان هستی ) The Universe فصل دوم / قسمت سیزدهم - Colonizing Space سکونت در فضا - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat