کسری خدمت حفظ قرآن

از آنجایی که دو سال زندگی در پادگان های نظامی، دور از خانواده و در شرایط سخت برای هیچ کس خوشایند نیست، بسیاری از مشمولین خدمت سربازی تمایل دارند تا راهی برای معافیت از خدمت یا کسری خدمت پیدا کنند. یکی از راه هایی که افراد می توانند به وسیله آن کسری از خدمت دریافت کنند، حفظ قرآن است.

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%da%a9%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d8%ad%d9%81%d8%b8-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86/