آیا هزارپاها برای انسان خطر دارند؟ | سم هزارپا کش خارجی و تضمینی

خبر خوب این است که وقتی هزارپاهای خانگی در اثر وحشت زدگی و ترس با سرعت زیاد از زیر پیشخوان آشپزخانه به بیرون می دوند، خطری برای انسان ها محسوب نمی شوند. با اینکه احتمال دارد که یکی از هزارپاها یک فرد را گاز بگیرد، بیشتر مواقع اتفاق می افتد که فرد هزارپای خانگی را بگیرد و در این موقع برای دفاع از خود گاز بگیرد در غیر این صورت ترجیح می دهند زهر خود را برای گرفتن غذا نگه دارند و انسان ها جز آن مواردی نیستند که بخاطر آن از زهر استفاده کنند. برای از بین بردن هزارپاها در خانه با میهن سم در ارتباط باشید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com