با هم بودن را از سنگ، قیچی و کاغذ یاد بگیرید!

نام تیزر: Android Rock Paper Scissors Be Together

نام آژانس سازنده تبلیغ: Android

تاریخ انتشار: February 2016

بیانگر این است که اعضا از هر جنسیت و شخصیتی باشند ولی میتواند تشکیل یه گروه واحد را دهند.

http://www.masirezehni.com/%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%8C-%D9%82%DB%8C%DA%86%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0-%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DA%AF%DB%8C/

#تیزر #موشن #animation #انیمیشن #masirezehni #android #مسیرذهنی #تبلیغات #advertisement #ads