یکی از اهداف بزرگ من بعد از ورود به مجلس اشتغال جوانان است .

اشتغال جوانان یکی از مسائل مهم و دغدغه های اقتصادی در جوامع امروزی است.
دکتر فخرالدین سیفی .کاندید یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
کد انتخاباتی:۵۵١٢ .تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس
drfakhredinseyfi @.:اینستاگرام fakhredinseyfi.com: وب سایت