بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر...

بررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونربررسي تاثیر 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگی و اضطراب بيماران جراحی بای پس عروق کرونر--
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%d9%8a-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-12-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%8a-%d9%82%d9%84%d8%a8%d9%8a/