طول عمر کامپوزیت دندان چقدر است؟

طول عمر کامپوزیت دندان معمولاً 7 تا 10 سال است. در این دوره، دندان ها باید پولیش شوند. پولیش یکی دیگر از مراحل کامپوزیت دندان است که برای افزایش طول عمر به طور کلی نیاز به استفاده صحیح دارد.

ماندگاری کامپوزیت دندان دائمی نیست. در واقع حتی اگر بهترین نوع کامپوزیت ونیر را انتخاب کنید باز هم نیاز به مراقبت و نگهداری دارد و پس از مدتی عمر آن به پایان می رسد و نیاز به تعویض دارد.

کامپوزیت دندان بر اساس طرح دیجیتال یا طرح واکس شده در یک جلسه بر روی دندان قرار می گیرد. ونیرها به طور مداوم در معرض سایش و تغییر رنگ قرار می گیرند و این نیز بر طول عمر کامپوزیت های دندانی تأثیر می گذارد.

فراموش نکنید که به طور کلی کامپوزیت دندان یک روش محافظه کارانه محسوب می شود. مراقبت و نگهداری پارامتر مهمی است که دوام کامپوزیت دندانی را افزایش داده و آن را موثرتر می کند.
https://b2n.ir/clinicgholhak1
https://clinicgholhak.com/